kesakatusatasuku

 

Satakunnan Sukututkimusseura ry Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §                                                                                                        

Yhdistyksen nimi on Satakunnan Sukututkimusseura ry.                           

Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on  edistää  sukututkimusta yleensä, jäsentensä

sukututkimusharrastusta sekä tehdä toimintaansa tunnetuksi muiden

sukuharrastajien ja sukututkijoiden keskuudessa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a)  järjestää neuvonta- ,koulutus- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja, luentopäiviä,

arkisto-opastusta ja opintoretkiä,

b)  lainaa ja välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta sukututkimusta käsittelevää

kirjallisuutta ja muuta aineistoa,

c)  järjestää yleisötapahtumia ja näyttelyitä,

d)  voi julkaista jäsenlehteä, vuosi- ja juhlakirjoja, ylläpitää kotisivuja ja muita

sähköisiä julkaisutapoja,

e)  kerää suku- ja henkilöhistoriallista aineistoa,

f)  pitää yhteyttä muihin sukututkijayhdistyksiin Suomessa ja ulkomailla,

g)  hoitaa muut näiden sääntöjen ja yhdistyslain määräämät tehtävät ja

h)  harjoittaa muuta sukututkimukseen liittyvää toimintaa.

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta

omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä

toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii

toiminnalleen asianomaisen luvan.

Jäsenet

5 §

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, jonka hallitus hyväksyy

jäseneksi.

   Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön sekä

oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka suorittaa yhdistyksen syyskokouksen

vuosittain määräämän kannatusmaksun.

6 §

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa

sen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa,

jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

   Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyslain 14 §:n

määräyksiä eikä näitä sääntöjä. Ennen erottamispäätöksen tekemistä, on

asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

   Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut

jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä sen erääntymisestä.

Jäsenmaksut

7 §

Jokainen varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosijäsenmaksun ja jokainen

kannattava jäsen kannatusmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous.

   Kunkin kalenterivuoden osalta jäsenmaksu on suoritettava viimeistään helmikuun

loppuun mennessä.

   Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen määräaikana, saavuttaa hän

äänioikeuden suorittamalla rästissä olevat jäsenmaksunsa.

   Jäsenen, joka liittyy yhdistykseen kesken tilivuotta, on suoritettava koko kulumassa

olevan vuoden jäsenmaksu.

Toimielimet

8 §

Yhdistyksen päättävät elimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen kokous

9 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous huhtikuun

loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouspaikasta ja -

ajasta päättää hallitus.

   Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin

päättänyt tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10)

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä

varten vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa

suorittaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä.

Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei

äänioikeutta.  

10 §

Yhdistys kutsutaan koolle joko tiedotuksella, joka julkaistaan syyskokouksen

määräämissä sanoma- ja paikallislehdissä vähintään neljätoista (14) päivää ennen

kokousta tai kullekin jäsenelle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta

kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsussa on mainittava

kokouksessa käsiteltävät asiat.

11 §

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on

a)     valita kokouksen toimihenkilöt,

b)     käsitellä hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisen

kalenterivuoden ajalta,

c)     käsitellä yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto,

d)     vahvistaa tilinpäätös,

e)     päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

sekä

f)      päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

12 §

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on

a)     valita kokouksen toimihenkilöt,

b)     määrätä vuosijäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi,

c)     päättää toimihenkilöille mahdollisesti suoritettavista palkkioista,

d)     valita joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kahdeksi

seuraavaksi

e)     valita yhdistyksen kuusijäseniseen hallitukseen kahden seuraavan

kalenterivuoden ajaksi jäsenet erovuoroisten tilalle. Puolet jäsenistä on vuosittain

erovuorossa, ensimmäisellä kerralla ratkaisee arpa erovuorossa olevan,

f)     valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan

kalenterivuoden hallintoa ja tilejä,

g)     hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten,

h)     hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten,

i)      määrätä millä tavalla yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ja miten

tiedonannot jäsenille toimitetaan sekä

j)      päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

13 §

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi yhdistyksen

toiminnassa erityisesti ansioituneen jäsenen.

Hallitus

14 §

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Hallitus

valitsee myös rahastonhoitajan, sihteerin ja jäsensihteerin, jotka voivat olla

hallituksen ulkopuolelta.

   Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan

kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi

vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

   Hallitus voi asettaa avukseen erilaisten asioiden valmistelua ja päätösten

täytäntöönpanoa varten toimikuntia ja työryhmiä.

15 §

Hallituksen tehtävänä on

a)     johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna yhdistyksen kokouksen

päätökset,

b)     vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta,

c)     laatia yhdistyksen kevätkokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös sekä

yhdistyksen syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio,

d)     esittää yhdistyksen tilit, pöytäkirjat ja muut hallintoa ja varainhoitoa koskevat

asiakirjat tilintarkastajille ja tarkastuksen tapahduttua yhdistyksen

kevätkokoukselle,

e)     kutsua koolle yhdistyksen kokous,

f)      pitää jäsenluetteloa,

g)     valvoa, että sääntöjen määräyksiä ja yhdistyksen päätöksiä noudatetaan,

h)     edustaa yhdistystä sekä

i)      täyttää ne muut velvoitteet ja tehtävät, jotka sille lain ja näiden sääntöjen

mukaan kuuluvat.

Tilikausi ja tilintarkastus

16 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on jätettävä tilivuotta

seuraavan helmikuun 28. päivään mennessä tilintarkastajille, joiden on viimeistään

maaliskuun 15. päivään mennessä, mutta kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen

kevätkokousta annettava niistä lausuntonsa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle

esitettäväksi.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

17 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Erinäisiä määräyksiä

18 §                                                                                                                                                            

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että

muutoksen tai purkamisen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään ¾ annetuista

äänistä.

19 §                                                                                                                      

Jos yhdistys purkautuu on yhdistyksen varat ja omaisuus sen jälkeen kun velat ja

muut sitoumukset on suoritettu, luovutettava yhdistyksen purkautumisesta päättävän

yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla sukututkimustoimintaa edistäviin

tarkoituksiin.

   Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

20 §                                                                                                                    

Muussa suhteessa noudatettakoon voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

Pin It